Chota Kavi

*
माझी भक्ती करतांना
गीतात मला गुंफ़तांना
तु मिरेची जागा घेशील
प्रत्येक भजन संपतांना
*