vedant

सांज वेळची लाली तुझ्या गाली उतरली
गुलाबांनी ओठावरची गुलाबी चोरली
तुझ्या रुसण्या मध्ये सुद्धा एक
अदा आहे
ह्याच सर्व गोष्ठीवर मी फिदा आहे..