sonam

डोळ्यांचीच भाषा बोलायची असेल, तर
मी हि अबोल राहेन.

तू जरी माघार घेतलीस, तरी मरेपर्यंत
तुझ्यावरच प्रेम करेन.