vedant

वाटलं होतं मला
असं काहीतरी घडेल
कविता माझ्या वाचून
कोणीतरी प्रेमात पडेल