sanilpange

तू येण्या आधी
तुझं स्वप्न येऊन जाते
मी तुला भेटतच नाही
तुझ्या आधीच ते मला घेऊन जाते
@ सनिल पांगे