Shreyash

मी तिला विचारले किती गं करतेस
माझ्यावर प्रेम..
हसत म्हणाली माझ्या नजरेला जरा
वाचत जा..
मी विचारले किती गं असे भेटायचे इतके दूर येऊन
ती म्हणाली प्रेमात थोडासा धीर धरत
जा..
मी म्हणालो आता मला तुझ्या साथीची
गरज आहे..
ती म्हणाली त्यासाठी देवासमोर रोज
हात जोडत जा..
मी म्हणालो खूप ओझं झालंय एकाकीचं
आता..
ती म्हणाली अरे वेड्या मग आठवणी
थोडंसं रडत जा..
मी विचारलं असतेस कुठे सध्या तू..
तेव्हा मात्र
ती म्हणाली माझ्या श्वासांना
तुझ्यातचं
कुठेतरी शोधत जा..
मी विचारलं हि कुठली रीत तुझी प्रेम
करण्याची..
ती म्हणाली अरे प्रेमात कधी असाही एकमेव
अनुभव घेत जा..
मी विचारलं आता किती वाट
बघायची तुझी ..
ती म्हणाली नेहमीचं तू तरसवतोस मला
आता तू
ही तरसून बघत जा..
                                 
                                (श्रेयश)