sonam

कोणाच्या तरी मनात घर
करून राहता आलेतर
पहा,कोणावर प्रेम करता
आले तर पहा,स्वःतासाठी

सगळेच जगतात,जमलचं
तर दुसऱ्यासाठी जगुन
पहा,वेलीला ही आधार
लागतो,जमलचं तर
एखाद्याच्या मनाला आधार देऊन पहा!