@ANAMIKA


प्रेम मेहणजे compromise ऐकलं होतं जरी
प्रेमात पडण्याची घाई झाली होती तरी....
experience साठी म्हणुन जरा try करावे म्टले...
पण तीचे आिण माझे नाहीच जमले......

नव्या नव्या प्रेमाची जादु होती सारी...
हातात तीचा हात आला की दुनीया ही वाटे न्यारी.
thrill असतं यात म्हणे मीत्रांनी होते सांगीतले..
पण तीचे आिण माझे नाहीच जमले....

कधी रुसवे कधी फुगवे सहन करायचो तीचे...
नखरे तीचे बघुन साले मीत्रही हसायचे लुच्चे....
मग मनवतांना तीला प्रयत्नही माझे थकले...
तीचे आिण माझ कधीे नाहीच जमले....

कीतीही भांडण झाले तरी वाट बघायचो तीची
जाम भांडली म्हणुन काय झाले शेवटी होती तर
ती माझी
वाट बघतांना तीची, मग डोळे ही माझे पाणावले
पण तीचे आिण माझे कधी नाहीच जमले...

तुझे माझे जमणार नाही, नेहमीच ती म्हणायची,
मग जमणार नव्हतेच तर ती का रडायची??
जवळ तीला घेऊन डोळे तीचे पुसले...
पण तीचे आिण माझ कधीे नाहीच जमले...

सोडुन चाल्ली तुला, एकदा सहजच म्हणाली...
थट्टा करत असेल ती म्हणुन मी ही नजर वळवली..
जाते जाते म्हणता म्हणता खरच नीघुन गेली....
तेव्हा लक्षात आले
की माझी बाहुली कायमची हरवली....

आठवणी त्या सरल्या, प्रेम ही माझे हरले...
पण तीचे आिण माझे शेवटी नाहीच जमले....
Modify message