shweta_21

मी आहे जरा असा...
« on: February 01, 2012, 10:58:39 AM »
मी आहे जरा असा...
मी आहे जरा असा...
मी आहे जरा असा
एक्टा एक्टा राह्नारा,
माझे प्रेम् शबदानी नव्हे
तर् डोळयानी व्यक्त करनारा.

मी आहे जरा असा
एक्टा एक्टा राह्नारा,
कुनाचे चार् शब्द प्रेमाचे ऐकुन्
त्याचायवर् वीस्वास ठेवनार.

मी आहे जरा असा
एक्टा एक्टा राह्नारा,
कुनीही दुखात दीसल् की
त्याचे दुख् वाट्नारा.

मी आहे जरा असा
एक्टा एक्टा राह्नारा,
वादळात सुदधा
ऐक्टा बसनारा.

मी आहे जरा असा
एक्टा एक्टा राह्नारा,
प्रेयसी बरोबर् असताना सुदधा
तीच्या वीचारात मग्न् राहनार.

मी आहे जरा असा
एक्टा एक्टा राह्नारा......