Chota Kavi

" आयुष्यातील ३ महत्वाचे दिवस,
♥ पहिला :- जेव्हा मी जन्मलो !!
♥ दुसरा :- जेव्हा तू जन्मलीस !!
.................. आणि ...............
♥ तिसरा :- जेव्हा "तू" आणि "मी" ....... "आपण"
झालो. !!! ♥ ♥ ♥