shweta_21

अबोल प्रेम
« on: February 01, 2012, 03:05:31 AM »

दबक्या पावलाने गुपचुप येउन
कानात तुझ्या सांगायचे आहे...
गुलाबाचे लाल् फ़ुल
हळुच तुझ्या केसात लावायचे आहे...

कानात तुझ्या सांगताना
गुदगुल्या तुला करायच्या आहे...
तुझे लक्श नसताना
एकटक तुझ्याकडे पहायचे आहे....

तुझ्याकडे पाहत, हळुच हसत
तुलाही हसताना पहायचे आहे...
हसतानाचे तुझे मधुर सौन्द्र्य
डोळ्यान्च्या कोपर्यात साठवायचे आहे..

तुझे बोलने, तुझे हसणे
मनात कैद करुन ठेवायचे आहे..
प्रत्येक जन्मी फ़क्त तुझ्यावारच
प्रेम करत रहायचे आहे...

तु पुढे चालताना मागे
तुझी सावली बनुन चालायचे आहे..
क्शणोक्शणी तुझी आठवन काढत
रोज किवता िलहायची आहे..