mjare

एक छोटीशी प्रेम कथा....♥
पुर्ण वाचा खुप छान आहे....
आणि शेअर करा....
असच फीरत होतो....
घराकडे जात होतो....
येतांना मित्रांनी सांगीतल.....
आज नविनच सकाळ झाली आहे.....
तुझ्या बाजुच्या गल्लीत....
एक झकास आयटम रहायला आली आहे....
सर्वकाम सोडून आधी तीलाच,बघायला गेलो....,
बघीतलतर काय....!!!
च्यायला बघतच राहीलो....
बघीतल्या बरोबर मनात घर करुन
बसली ती....
जेव्हा माझ्याकडे बघुन हळुच हसली ती......
आता माझ एकच काम असायच.....
रोज सकाळ संध्याकाळ,तिलाच निहाडत बसायच......
आता माझ्या मित्रांना मला शोधन्यासाठी जास्त
त्रास नसायचा.....
कारण माझा ठिंय्या तिच्याच घरासमोर
असायचा......
एके दिवस मला ती रडतांना दीसली.....
माझ्याकडन पहावल नाही,जाऊन तीची हळूवार आसव पुसली......
ती घाबरली आणि घाबरुन
म्हणाली....
''अरे,
तु,
कोण...??'',
मीही घाबरत म्हणालो ''मी तुझ
एकतर्फी प्रेम.......''
तीने संतापात सांगीतले....
''मग एकतर्फीच राहू दे मी करु शकत
नाही....''
''अग अस नको ग बोलु मी तुझ्याशिवाय
जगु,
शकत,
नाही.....''
म्हणाली....
''मला माहीती आहे तुझ्यासारख मुलांच
फक्त,
शरीरावरच,
प्रेम असत...''
''तु अस कर...
माझ्याशिवाय जगु नाही शकत...
तर मरुतर शकतो....''
हसत उत्तरलो...
''तुझ्यावरतर मी नेहमीच प्रेम करत
राहणार,
आणि आजपासुन कधी तुझ्या वाटेत
नाही येणार....'' '
'माझ तुझ्या शरीरावर प्रेम नाही हे
कळल्यावर,
जेव्हा तु,
पसतावशील,
तेव्हामात्र प्रेमाच्या शोधात तु,माझ्याजवळ येशील.....'
.
..
...
'एकन्यात आल हे की,
आज कुणास ठाऊक दोन महीन्यांनी...,
खुप वेळ झालीतरी ती माझ्याजवळ येणार
आहे.....
तीच्या वागण्याची माफी मागत,
माझ्या छातीवर,
डोक,
ठेऊन,
खुप रडणार आहे.....
वातावरण शांत होत,अचानक मधुनच
कुणाचातरी रडण्याचा आवाज
येतो आहे.....
बघीतलतर काय....!!!
अरे खरच ती आली आहे....!!!
आणि तीची पापनीही ओली हे.....!!!
ती रडत,रडत, माझ्याकडे धावतच आली....
आणि मला जोरात मीठी मारली......
पण,
आज,,
मी तीच्याशी थोडा रुसलो होतो.....
ती दीवसभर माझ्या छातीवर डोक ठेऊन,
खुप,
रडली आणि मी काही न,बोलता आरामाने तीरडीवर
झोपलो होतो.....
जिच्या डोळ्यात माझ्याने,कधीकाळी पाणीही नाही पहावल.....
माफ कर ग मला मीच तुला रडवल...
माफ कर ग मला मीच,तुला रडवल.....
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

मित्रांनो,
मुले कधी वाईट नसतात...
आपन आयकतो...
एखाद्या मुलाने मुलीलाचा वापर केला आणि सोडून दिले...
पण हे कितपत खर आहे...
त्या मुलाने असे का केल असेल असा आपन फ़क्त विचार करतो...
खर तर त्याच्या अश्या वगन्याला त्याचा भूतकाळ असू शकतो
याचा आपन विचार नहीं करत...
असा काय भूतकाळ असू शकतो त्याचा....
भुतकालात तोही एका मुलीवर जिवापाड प्रेम करत असतो पन,
ती त्यावेळी त्या मुलाच्या मनचा विचार न करता सहज,
रित्या त्याचा मनाचे दोन तुकडे करुण कोना दुसर्या बरोबर,
प्रेमाचे रंग उधळत असते...
मात्र हा भिचारा महीने वर्ष त्याच गोष्टींचा विचार करत
आपले जीवन अंधारात काढतो...
या अवस्तेत तो फक्त रडन्या शिवाय काहीच करू शकत नहीं,
कारन त्याच प्रेम खर असत तिच्यावरच ही मार्त्र नविन,
प्रियकरा बरोबर मजेत आणि सुखाने जीवन जगत असते....
कही वर्ष गेल्या नंतर हा प्रेमाचा तिरस्कार करू लागतो....
मग जन्माला येतो एक खेलाडू जो फक्त आणि फक्त मुलींच्या,
आयुष्या बरोबर खेळतो....
आणि आपले व त्या मुलींचे आयुष्य बरबाद करतो.....
मुलींना माझी मनापासून विनंती आहे,
जर एखादा मुलगा आवडत नसेल तर त्याला, होकार देऊन,
त्याच्या खर्या प्रेमाचा खेळ मांडू नका....
त्याच्या बरोबर इतर मुलिंचा विचार करा....
आणि जो आवडतो त्यच्यशिच प्रेम करा मग बघा तुम्हाला,
कालेल आम्ही मूले तसे नाहीत जसे तुम्ही समजतात....
धन्यवाद वेळ काढून वाचल्या बद्दल...

_▄▄_
(●_●)
╚═► => एक प्रियकर...M.Jare.....♥
              【9604672074】