Chota Kavi

शब्दच हरवले माझे...
तरीही प्रयत्न करतोय काही लिहायचे...
ओठ मुके झाले माझे...
तरीही प्रयत्न करतोय तुला काही सांगायचे...
आता तर जगच हरवलेय माझे...
तरीही प्रयत्न करतोय हरवलेल्या त्या प्रेमाला शोधायचे...