Chota Kavi

मनातील लिहता यावं असं एखादं पेज असावं
सुर्यालाही लाजवेल असं आपलं तेज असावं
वागता येईल तेवढे प्रेमाने वागावं .
मरायला तर सगळेच आलेत .
पण जगाव असं की मेल्यानँतरही
आपलं नांव निघावं .

LDK

मनातील लिहता यावं असं एखादं पेज असावं
सुर्यालाही लाजवेल असं आपलं तेज असावं
वागता येईल तेवढे प्रेमाने वागावं .
मरायला तर सगळेच आलेत .
पण जगाव असं की मेल्यानँतरही
आपलं नांव निघावं .