madhav8


 भाषेसंबंधीचे प्रेम म्हणजेच समाजाची जडण - घडण करणाऱ्या महाशक्तीवरील प्रेम होय.