madhav8


पुस्तकी किडा म्हणजे तुतीची पाने खाऊन ‘रेशीम देणारा किडा’ अशी माझी समजूत होती. ज्या बुद्धीला भावनेची जोड नाही ती बुद्धी जीवन सुखमय करायला असमर्थ ठरते.