Chota Kavi

माहेर विसरले
« on: July 21, 2012, 06:02:00 PM »
बारिक मणी घरभर पसरले,-----
साठि माहेर विसरले