Chota Kavi

कपावर कप, सात कप, त्यावर ठेवली बशी,
मी बायको सोडून सर्वांच्या बायका म्हशी.