Manasi

छोटी वाक्ये (इंग्रजी-मराठी)    
English                                      मराठी

It is an elephant                   तो हत्ती आहे.
I salute the sun                          मी सूर्याला नमस्कार करतो.
I run fast                                 मी वेगात पळतो.
I play in the evening               मी संध्याकाळी खेळतो.
I read a lesson                        मी धडा वाचतो.
I write a letter                       मी पत्र लिहितो.
We salute god                     आम्ही देवाला वंदन करतो.
We  go to a village                    आम्ही  गावाला जातो.
We  see Criket                    आम्ही  क्रिकेटचा खेळ पाहतो.
We do not laugh loudly             आम्ही  जोराने हसत नाही.
We  stay here                     आम्ही  येथे राहतो.
You draw a picture                तू चित्र काढतोस.
You laugh loudly                    तू जोराने हसतोस.
You do not run                        तू पळत नाहीस.
You walk fast                           तू वेगाने चालतोस.
You sing good song            तू चित्र काढतोस.
You  all see television         तुम्ही जण दूरदर्शन पाहता.
You  all enter the house      तुम्ही जण घरात प्रवेश करता.
You all read lessons            तुम्ही जण धडे वाचता.
You  play with a ball            तुम्ही जण चेंडू खेळता.
You all salute the school         तुम्ही जण शालामातेला नमस्कार करता.
He runs fast                         तो वेगात चालतो.
He does not drink milk            तो दूध पीत नाही.
He drinks water                    तो पाणी पितो.
He salutes the god                तो देवाला नमस्कार करतो.
He goes to a garden            तो बागेत जातो.
He sees a book                तो पुस्तक पाहतो.
They  come here                ती  येथे येतात.
They  eat fruits               ती  फळे खातात.
They  salute the sun              ती  सूर्याला नमस्कार करतात.
They  read lesson                ती  धडा वाचतात.
They  see a dance                ती  नाच पाहतात.
She drinks milk                ती दूध पिते.
She does not go to school    ती शाळेत जात नाही.
She draws a picture at home    ती घरी चित्र काढते.
She sings a song                ती गाणे म्हणते.
She does not play with a b    ती चेंडूने खेळत नाही.
They  go to school                त्या  शाळेत जातात.
They  salute the national flag    त्या  राष्ट्रध्वजाला नमस्कार करतात.
They  sing the national anthem    त्या  राष्ट्रगीत म्हणतात.
They  draw pictures                त्या  चित्रे काढतात.
They  see flowers                त्या  फुले पाहतात.
That is a book                            ते पुस्तक आहे.
That song is sweet                ते गाणे गोड आहे.
That garden is beautiful                ती बाग सुंदर आहे.
That house is big                ते घर मोठे आहे.
Where is that picture                ते चित्र कोठे आहे ?
 Those leaves are gtreen                ती  पाने हिरवी आहेत.
 Those songs are sweet                ती  गाणी गोड आहेत.
 Those gardens are beautiful                त्या  बागा सुंदर आहेत.
 Those houses are big                ती  घरे मोठी आहेत.
Where are  those pictures                ती  चित्रे कोठे आहेत ?
 

simran254

 छोटी वाक्ये (इंग्रजी-मराठी),choti vakye(english-marathi), मराठी भाषा,Marathi Bhasha,

simran254

 मराठी भाषा,Marathi bhasha,आपली माय मराठी,Aapali Maay Marathi,मराठी भाषा शिका ,Learn Marathi,इंग्रजी-मराठी,

simran254

 मराठी भाषा,Marathi bhasha,आपली माय मराठी,Aapali Maay Marathi,मराठी भाषा शिका ,Learn Marathi,इंग्रजी-मराठी,