vedant

Prabhu tu dayalu krupawant data
Daya magato re me tuzi ananta

jagvinyas deha dili ik roti
namskar maze tula koti koti
wasana  kashachi nase anya chitta

tuzya pawalancha labhata niwara
nighe sheen sara mile premdhara
sarv nast hoti manatil khanta

dyan kai thave mala pamrala
mani shudh mazy aase bhav bhola
tuze nam oothi nako vedgeeta