Chota Kavi

आपल्याला जी व्यक्ती खूप आवडते नेमके त्याच व्यक्तीचा आयुष्यात आधीपासूनच दुसरी व्यक्ती का असते?