m4marathi Forum

मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya) => मैत्रीच्या मराठी चारोळ्या / मैत्रीवर मराठी चारोळ्या - Maitrichya Marathi charolya => Topic started by: sonam on September 13, 2012, 01:09:46 PM

Title: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
Post by: sonam on September 13, 2012, 01:09:46 PM
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता
Title: Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charoly
Post by: Mangesh bhujabal on October 08, 2013, 10:54:46 PM
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता
Title: Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
Post by: Mangesh bhujabal on October 08, 2013, 10:56:52 PM
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता
Title: Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charoly
Post by: Dhananjay soude on December 29, 2014, 09:04:00 PM
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता
Title: Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charoly
Post by: pratiksha gaikwad on January 21, 2017, 01:17:07 PM
छापा असो वा काटा असो
नाणे खरे असावे लागते
मैञि असो वा नसो
भावना शुध्द असाव्या लागता
Title: Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
Post by: simran254 on June 04, 2022, 06:56:36 PM
 मराठी चारोळ्या,Marathi Charolya, मैत्रीच्या मराठी चारोळ्या , मैत्रीवर मराठी चारोळ्या , Maitrichya Marathi charolya ,
Title: Re: मैञि असो वा नसो : Maitri Charolya
Post by: simran254 on June 25, 2022, 02:38:56 PM
मराठी चारोळ्या ,Marathi Charolya,  मैत्रीवर मराठी चारोळ्या , Maitrichya Marathi charolya,