simran254

घन ओथंबून येती, बनांत राघू ओगिरती
पंखावरती सर ओघळती, झाडांतून झडझडती

घन ओथंबून झरती, नदीस सागर भरती
डोंगर लाटा वेढित वाटा, वेढित मजला नेती

घन ओथंबून आले, पिकांत केसर ओले

आडोशाला जरा बाजूला, साजण छैल छबिला
घन होऊन बिलगला

simran254

मराठी संगीत ,Marathi Sangeet ,मराठी गाणे, मराठी गाणी ,Marathi Gaane ,Marathi Gaani,