Chota Kavi

मी कधीच म्हटलं नाही कि तू माझा आहेस......
तुला ओळखण्याच्या नादात मी स्वतालाच ओळखू लागले,
नि जे काही हरवलं होतं ते सारं शोधू लागले.........
सापडल्या बऱ्याच गोष्टी, नह्वे नह्वे सारं काही मिळाल
पण डोळे उघडून पाहिलं, तर तू कुठे आहेस?...........
मी कधीच म्हटलं नाही कि तू माझा आहेस......
चुकले असेन मी बऱ्याच वेळा जीवनात
नि तू कधीच तिथे नव्हतास मला सावरण्यात..
मग आता का तुझी इतकी नड जाणवते?
उत्तर माहित नाही पण प्रश्नाने वेड लागते........
तुला विचारावा म्हटलं तर तू कुठे आहेस?मी कधीच नाही म्हटलं कि तू माझा आहेस............
तुझी ती कातरवेळ जेव्हा माझा सुगावा घेईल
त्या दिवशी माझ्या जन्माचा सार्थक होईल .................
मी अजूनही स्वप्न पाहते तुझ्या माझ्या मीलनाच
पण ते स्वप्न माझ्या एकटीचच आहे, तू कुठे आहेस?
मी कधीच नाही म्हटलं कि तू माझा आहेस...........
एकटी नाही मी सोबत तुझ्या आठवणी आहेत
पण वेडं मन सतत विचारेल तू कुठे आहेस?
मी कधीच नाही म्हटलं कि तू माझा आहेस...........

simran254

 मराठी कविता, Marathi Kavita, Marathi Poems,