m4marathi Forum

मराठी कविता (Marathi Kavita) => प्रेम कविता - Prem Kavita => Topic started by: Ashish ITALY on October 28, 2021, 11:20:47 PM

Title: Tu...........
Post by: Ashish ITALY on October 28, 2021, 11:20:47 PM
Jevha hastes tu
khup sundar distes tu
jevha baghtes tu
haye kamaal kartes tu
jevha distes tu
najar rokhun ghetes tu
jevha boltes tu
bhan harpun taktes tu
jevha ragavtes tu
aag lavtes tu
jevha lajtes tu
oy hoy dil chirtes tu