Chota Kavi

samudrat sapadtat shankh-shimple ani moti,

……….cha jiwanat ujalin jiwan jyoti.marathi ukhane

simran254

 Marathi Ukhane, मराठी उखाणे ,Navariche Ukhane ,Vadhuche ukhane,