Manasi

संगणकावर मराठीत कसे लिहायचे? 

ध्वनी आधारित युनिकोड लिपीमुळे संगणकावर मराठी लिहिणे आता अगदी सोपे झाले आहे. इंटरनेटवरून ‘गमभन’ किंवा ‘बराहा’ संगणक प्रणाली डाऊनलोड करून संगणकावर स्थापित केली की आपला संगणक मराठीत लेखन करण्यास वापरता येतो.
१) पुण्याचे श्री. ओंकार जोशी यांनी आपल्या www.gamabhana.com या संकेतस्थळावर गमभन संगणक प्रणालीच्या साधी व प्रगत अशा प्रती मोफत डाऊनलोडसाठी ठेवल्या आहेत.
http://www.gamabhana.com/files/gamabhana_lite_package_090327.zip
http://www.gamabhana.com/files/gamabhana_pro_package_090327.zip
त्यातील साधी प्रत डाऊनलॊड करून अनझिप करावी.

तयार झालेल्या गमभन फोल्डरमधील index.html उघडावी व मधल्या रकान्यातील माहिती पुसून मराठी अक्षरे टाईप करण्यास सुरुवात करावी. 'F1' की दाबल्यास मराठी अक्षरे व इंग्रजी पर्याय यांचा तक्ता पाहता येतो.
अ    आ    इ    ई    उ    ऊ    ए    ऐ    ओ    औ    अं    अ:    ऍ    ऑ    अँ    आँ
a    aa/
A    i    ee
/I    u    uu/
oo/U    e    ai    o    au    aM/
a.N    a:    E    O    EM/
E.n    OM/
O.n
क    ख    ग    घ    ङ       च    छ    ज    झ    ञ                
ka    kha    ga    gha    Ga       cha/
Ca/ca    chha
/Cha    ja    jha/
za/Za    Ya                
ट    ठ    ड    ढ    ण       त    थ    द    ध    न                
Ta    Tha    Da    Dha    Na       ta    tha    da    dha    na                
प    फ    ब    भ    म       य    र    ल    व    श                
pa    pha/
fa/
Fa/
Pha    ba    bha/
Bha    ma       ya    ra    la    va/
Va/
wa/
Wa    sha                
ष    स    ह    ळ    क्ष    ज्ञ       क़    ख़    ग़    ज़    ड़    ढ़    फ़    य़    
shha/
Sha    sa    ha    La    xa/Xa
/kSha    dnya
/jna       ka.q    kha.q    ga.q    ja.q    Da.q    Dha.q    fa.q    ya.q    
ॡ    ऋ    ॠ    ऽ    ॰    ।    ॥    श्री    ॐ    र्‍हा    र्य    हूँ    क्यूँ          
Rlu    Ru    RU    a~    a^    H    HH    shrI    AUM    Rhaa    rya    hEMU    kyEMU          
मॢ    मॣ    मृ    मॄ    म्    म॑    म॒    म॓    म॔    म़                   
mRlu    mRlU    mRu    mRU    ma.h    maq    maqq    maQ    maQQ    maJ/
maK/
ma.q                   
०    १    २    ३    ४    ५    ६    ७    ८    ९                   
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9                   

गमभन संगणकप्रणाली ब्राऊजर(इंटरनेटदर्शक) वर आधारित असल्याने आपल्या संगणकावर विंडोज किंवा लिनक्स अशी कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टिम असली तरी वापरता येते.
२) विंडोज (Windows XP) साठी मायक्रोसॉफ्टने आशियायी भाषांसाठी नवी सुविधा दिली आहे. ती कार्यांन्वित केल्यास बराहा या संगणक प्रणालीचा वापर करून मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस मधील सर्व प्रकारांमध्ये मराठीचा वापर करता येतो.
अ) विंडोजवर भाषा सुविधा स्थापित करणे
खाली दाखविल्याप्रमाणे कंट्रोल बटन दाबून रिजनल लॅंग्वेज सेटींग पर्याय निवडावा. Windows XPची सीडी वापरून भाषा सुविधा स्थापित करावी. मराठी पर्याय निवडावा. ध्वनीआधारित कीबोर्ड साठी Hindi Traditional पर्याय निवडावा.


ब्) www.baraha.com या संकेत स्थळावररून बराहा युनिकोड २.० डाऊन लोड करावे व अनझिप करून संगणकावर स्थापित करावे.

बराहा डायरेक्ट वापरल्यास ऑफिस मधील सर्व प्रकारांमध्ये मराठी वा इंग्रजी लिहिता येते.
जर विंडोजची भाषा सुविधा स्थापित केली नसेल तरीही केवळ बराहा पॅड मध्ये मराठी लिहिता येते.

आपल्या संगणकावर युनिकोड फॉंट स्थापित मराठी अक्षरे न दिसता विचित्र चिन्हे दिसतात अशावेळी सी डॅक ने विकसित केलेला mangal.ttf हा युनिकोड मराठी फॉंट आपल्या संगणकावर स्थापित करावा. ( फॉंटफोल्डरमध्ये कॉपी करावा)

simran254

 मराठी भाषा,Marathi bhasha,आपली माय मराठी,Aapali Maay Marathi,मराठी भाषा शिका ,Learn Marathi,इंग्रजी-मराठी,

simran254

 मराठी भाषा, Aapali Maay Marathi,आपली माय मराठी), Marathi bhasha,