Chota Kavi

♥ प्रेम
कधी नाही विचारत
कि,"कोण आहेस
तू ?" ............ ते फक्त
म्हणते कि , " माझीच
आहेस तू!!"
प्रेम
कधी नाही विचारत
कि," कुठून आहेस
तू ?" .......... ते फक्त म्हणते
कि ," माझ्याच हृदयात
राहतेस तू !!"
प्रेम
कधी नाही विचारत
कि, " काय करतेस
तू ?" ........... ते फक्त म्हणते
कि ."माझ्या हृदयाची स्पंदने
चालवतेस तू !!"
प्रेम
कधी नाही विचारत
कि, " का दूर आहेस
तू ?" ........... ते फक्त म्हणते
कि ," माझ्याच जवळ
आहेस तू !!"
प्रेम
कधी नाही विचारत
कि, " माझ्यावर प्रेम
करतेस का तू ?" .............. ते
फक्त म्हणते, " माझ
संपूर्ण आयुष्याच आहेस
तू !!"

Chutaki

Khupach chan....
(*$*)

simran254

मराठी प्रेम कविता,Prem Kavia,Marathi  Prem Kavita,

simran254

एक हृदयस्पर्शी प्रेमकथा,Marathi Love story,Marathi Katha,प्रेमकथा,